GFHU

Ponorná  kalová  kanalizační  čerpadla  řady  GFHU  jsou
speciální čerpadla, určená k čerpání odpadních vod, fekálií
a  surových  kalů,  obsahující  neabrazivní  pevné  drobné
kusovité a vláknité látky jako je papír, hadry, obvazy, zbytky
jídel a různé splachy z ulic případně menší množství písku,
popela,  štěrku,  kousky  dřev  a  jiné  látky  přicházející  do
kanalizace.
Uplatňují  se  v  kanalizačních  soustavách,  v  čistírnách
odpadních  vod,  v  průmyslových  zařízeních,  ve  stokových
sítích, v různých jímacích objektech.

Maximální hustota čerpané kapaliny ……………….1 100 kg.m -3
Maximální teplota čerpané kapaliny  …………………………..40°C
Maximální teplota pracovního prostředí ………………………40°C
Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny ………………6,5 – 7,5 pH
Maximální ponor v kapalině o hustotě 1 000 kg.m -3  ……. 10 m
Maximální nátok na sání u varianty SJ ……………………… 10 m
Přívodní  elektrický  kabel  nesmí  přijít  do  styku  s  vodami
obsahujícími oleje a uhlovodíky.
Čerpadla  nejsou  určena  do  prostředí  s  nebezpečím
výbuchu.